Program Committee

Local Organisation Co-chairs:

Jing Jiang

Jing Jiang

UTS, Australia

Weitong Chen

Weitong Chen

UQ, Australia

Proceeding Co-chairs:

Lin Yue

Lin Yue

UQ, Australia

Bohan Li

Bohan Li

NUAA, China

Workshop Co-chairs:

Huaxiu Yao

Huaxiu Yao

Stanford, USA

Sunil Aryal

Sunil Aryal

Deakin University, Australia

Tutorial Co-chairs:

Franck Vidal

Franck Vidal

Bangor University, UK

Tao Shen

Tao Shen

UTS, Austalia

Tianyi Zhou

Tianyi Zhou

Washington University, USA

Publicity Co-chairs:

Lu Liu

Lu Liu

UTS, Australia

Yanjun Zhang

Yanjun Zhang

UQ, Australia

Miranda Li

Miranda Li

UNSW, Australia

Sonali Agarwal

Sonali Agarwal

IIITA, India

Volunteer and Virtual Co-chairs:

Xianzhi Wang

Xianzhi Wang

UTS, Australia

Qin Zhang

Qin Zhang

Shenzhen University, China

Xuyun Zhang

Xuyun Zhang

Macquarie University, Australia

Web Chair:

Xueping Peng

Xueping Peng

UTS, Australia

Sponsors

Made in Webflow